Home | Ydelser | Arkitektrådgivning

Skitseforslag | dispositionsforslag
Forslaget udarbejdes på baggrund af en grundig drøftelse med bygherre om behov, krav og ønsker til det forestående byggeri. Alle behov, krav og ønsker kan eventuelt beskrives i et byggeprogram eller i en funktionsanalyse af huset. Projektmaterialet indeholder løsningsforslag på et overordnet plan med beskrivelse af projektets arkitektoniske ide og hovedgreb, samt overordnet forslag til materialevalg, konstruktions- og installationsprincipper.

Projektforslag

Projektforslaget er en viderebearbejdning af skitseforslaget, hvor der arbejdes dybere for at redegøre for projektets udformning, arkitektur, konstruktioner, installationer og materialevalg.
Ved afslutning af forslagsfaserne er alle bygherres beslutninger taget og indarbejdet, så bygherre kan godkende opgavens arkitektoniske, funktionelle, tekniske og økonomiske løsninger.

Forprojekt | myndighedsprojekt

I denne fase indarbejdes de valgte konstruktioner og løsninger på projektets hovedtegninger. Alle myndighedernes krav til dokumentation af de lovmæssige forhold indarbejdes ligeledes. Efter denne fase ligger der målfaste tegninger som viderebearbejdes i hovedprojektet.

Hovedprojekt | udbud

Hovedprojektet fastlægger projektet entydigt og med en detaljeringsgrad, som kan danne grundlaget for udbud og kontrahering samt udførelsen. Projektmaterialet indeholder bl.a. detaljerede tegninger, beskrivelser og tidsplaner.

Byggeledelse | fagtilsyn

Under byggeriet koordinerer byggelederen byggeriets økonomiske, tids- og kvalitetsmæssige fremdrift, herunder også dokumentation undervejs. Fagtilsynet foregår efter en fastlagt tilsynsplan og står for den kvalitative kontrol gennem byggeprocessen. Før afleveringen, af det færdige byggeri, udføres en mangelgennemgang og kvalitetskontrol, som sikre at byggeriet kan afleveres endeligt til bygherren.